Biểu Phí Phụ Thu Hải Quan

STT Category Type Sign Fees Đơn vị Điều kiện Phụ Thu
1 Dong ho deo tay>$400 % 7 7%
2 $400>Dong ho deo tay>$300 % 8 Cái NEED TO PROVIDE RECEIPTS 8%
3 $200>Dong ho deo tay >$100 $ 6 Cái NEED TO PROVIDE RECEIPTS 6$
4 $300>Dong ho deo tay >$200 % 9 Cái NEED TO PROVIDE RECEIPTS 9%
5 Giay dep (> 3 doi) $ 5 doi tinh tu doi dau tien/ first item 5$
6 Tui xach <=$60 (> 2 cai) $ 6 Cái tinh tu cai dau tien/first item 6$
7 $150>Tui xach >$60 $ 5 Cái NEED TO PROVIDE RECEIPTS 5$
8 $300>Tui xach >$150 $ 10 Cái 10$
9 Mat kieng (> 2 cai) $ 6 Cái tinh tu cai dau tien/first item 6$
10 Toys – Electrical toys % 18 Cái NEED TO PROVIDE RECEIPT 18%
11 Toys – Non – Electrical toys (>$300) % 15 Cái NEED TO PROVIDE RECEIPT 15%
12 Mat kieng tre em «$10) % N/A Cái MAX 5 CAI/SHIPMENT, NEED TO PROVIDE RECEIPT N/A%
13 Tui xach/Giay dep tre em (<$10) % N/A CáilDoi MAX 5 CAI-DOI/SHIPMENT N/A%
14 Breast pump % 18 Cái NEED TO PROVIDE RECEIPT 18%
15 Cell phone (NON-SMARTPHONE – USED) $ 30 Cai MAX 4 ITEMS/SHIPMENT 30$
16 Cell phone (NON-SMARTPHONE – USED) $ 30 Cái 30$
17 Cell phone (SMARTPHONE <$300) $ 40 Cái 40$
18 Cell phone (SMARTPHONE >$300) $ 50 Cái 50$
19 iPhone 3, 3S $ 40 Cái MAX 4 ITEMS/SHIPMENT 40$
20 iPhone 4, 45, & 5C $ 50 50$
21 iPhone 5, 55, 6 $ 60 Cái 60$
22 iPhone 6 PLUS $ 75 Cái 75$
23 iPad 1 & 2 $ 50 Cái 50$
24 iPad 3 & MINI & 4 $ 60 Cái 60$
25 Kindle Amazon, Nook, e-Reader % 18 Cái Min charge $20.00; NEED TO PROVIDE RECEIPTS 18%
26 Tablet <$300, Kindle Fire, NEXUS $ 35 Cái 35$
27 Tablet >=$300 $ 50 Cái 50$
28 iPod shuffie & MP3 player <=$100 $ 20 Cái 20$
29 iPod <= $200 $ 40 Cái 40$
30 iPod > $200 $ 50 Cái 50$